Nawigacja
Artykuły » Klub
Artykuły: Klub
Biblioteka szachowa!
W imieniu Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik, składam serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Boboń, za przekazanie swojej kolekcji książek i czasopism szachowych. Wiele pozycji ma dużą wartość historyczną i będzie stanowić nie lada gratkę dla miłośników królewskiej gry (w załączniku wykaz tytułów). Już wkrótce cała kolekcja będzie do Państwa dyspozycji.

Deklaracja Członkowska
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA MIEJSKI KLUB SZACHOWY Rybnik (MKSz Rybnik) OŚWIADCZENIA / ZGODA RODZICÓW Oświadczam, że znana mi jest treść Statutu oraz Regulaminu opłacania składek członkowskich Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik. W pełni akceptuję treść ich postanowień. Wyrażam wolę postępowania zgodnie z zawartymi w nich zasadami i zgłaszam chęć przystąpienia do Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik. Wypełnia osoba kandydująca (*junior/senior/zarząd) (prosimy o czytelne wypełnienie, drukowanymi literami) Imię...................................................................... Nazwisko ............................................................................. Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................... Ulica ...................................................................... Kod pocztowy.................................................................... Miejscowość ......................................................... Telefon .............................................................................. Miejsce pracy / Szkoła / Przedszkole................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ Adres miejsca pracy / Szkoły / Przedszkola Ulica ............................................................. Miejscowość ............................................................................... Telefon......................................................... E-mail.......................................................................................... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów MKSz Rybnik. .................................................. ............................................................ (data) (podpis) Wypełnia Zarząd MKSz Rybnik Data przyjęcia w poczet członków Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik Rybnik, dnia ..................................... Podpisy osób upoważnionych : .................................................. .................................................. (Prezes) Wyrażam (y) zgodę na: - przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez MKSz Rybnik w celach ewidencyjnych, podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, informacyjnych oraz wyrażam zgodę na umożliwienie ich dalszego przetwarzania (zgodnie z art.23.ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych ( DZ.U.z 2002 r. nr 101,poz 926 – tekst jednolity ze zmianami), - publikację, udostępnianie i wykorzystania zdjęć, wizerunku, portretu, nazwiska, głosu i danych biograficznych dziecka/zawodnika z wszystkich form uczestnictwa związanych z działalnością MKSz Rybnik w dowolnym formacie (zgodnie z art.81 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. Z 2006r.,Nr 90,poz 631 ze zm.) - przewóz naszego dziecka samochodami prywatnymi na zawody, turnieje, mecze oraz inne zajęcia w ramach działalności MKSz Rybnik, - na otrzymywanie informacji i korespondencji drogą internetową i udostępniamy w tym celu identyfikujący Nas adres elektroniczny (zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną: .......................................................................................................... - hospitalizację, leczenie lub zabiegi operacyjne w przypadku nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka. Informacja o stanie zdrowia zawodnika/dziecka należy przekazać: ................................................................................................................................. Jednocześnie oświadczamy, że: - nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących udziału dziecka/podopiecznego w zajęciach szachowych. Pozostałe informacje o stanie zdrowia dziecka ((choroby przewlekłe, choroba lokomocyjna, krwotoki, przyjmowane leki, itp..) ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. - zobowiązujemy się do pokrycia wyrządzonych przez dziecko szkód materialnych. W przypadku łamania regulaminu sportowego przez dziecko, zobowiązujemy się do jego odebrania. Jednocześnie upoważniamy trenerów do sprawowania opieki i nadzoru nad naszym dzieckiem w trakcie jego pobytu na zgrupowaniu/konsultacji/treningach. - zapoznaliśmy się z treścią Statutu MKSz Rybnik i zobowiązujemy się do jego przestrzegania, - w przypadku rezygnacji mojego dziecka z członkostwa w MKSz Rybnik zobowiązujemy się do oddania przedmiotów udostępnionych mojemu dziecku przez Klub. (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) ....................................... data i czytelny podpis rodzica/opiekuna * niepotrzebne skreślić

Dla "niewtajemniczonych"
W tym miejscu chcielibyśmy poprowadzić za rękę osoby, nie do końca zorientowane w meandrach szachowego życia! 1. Dowiadywanie się o turniejach, gdzie szukać? Najlepiej pod adresami - kalendarzy szachowych: a)http://www.chessarbiter.com/turnieje.php b)http://www.kalendarz.siwik.pl/ c) http://pzszach.pl/kalendarz-2017/ 2. Po wybraniu i zlokalizowaniu turnieju, klikamy na niego i w komunikacie lub regulaminie czytamy interesujące nas informacje. Tam też często znajduje się mapka z dojazdem, ewentualnie link z GPS do nawigacji 3. Gdy jesteśmy przekonani, że ten właśnie turniej, jest idealny, dla naszego dziecka, klikamy w formularz, celem zarejestrowania się, jako uczestnik 4. Jeżeli interesują nas szachy, zachęcamy do oglądania stron w internecie: a) Polski Związek Szachowy:http://pzszach.pl/ b) Śląski Związek Szachowy:http://szs.org.pl/ c) Światowa Federacja Szachowa: http://www.fide.com/ Powodzenia!!

Prośba o wsparcie!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe bądź rzeczowe działalności Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku. Tytułem wstępu, chciałbym przedstawić Państwu rys historyczny naszego Klubu. Otóż, na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, w okresie wzmożonych przemian społeczno-gospodarczych, powstał w Rybniku wielosekcyjny Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy. Jego powołanie było nierozerwalnie związane z istnieniem Klubu Sportowego ROW Rybnik, utworzonego 6 sierpnia 1964 r. z połączenia RKS-u Rybnik oraz Górnika Chwałowice. W marcu 1996 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Rybnickiego Młodzieżowego Klubu Sportowego, podjęło uchwałę o przekazaniu z dniem 1 stycznia 1997 r. sekcji szachowej do nowo powstającego Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku. Ta data, to nowa karta w historii szachów w Rybniku. Od początku działalności klubu, przez jego szeregi przewinęło się kilkaset dzieci i młodzieży z terenu miasta Rybnika, jak również z miejscowości ościennych. Nazwa klubu jest świetnie rozpoznawalna i kojarzona ze sportowym duchem, a rozgrywki naszych drużyn przyciągają zainteresowanie wielu kibiców. Nasi juniorzy oraz seniorzy biorą udział zarówno w Mistrzostwach Polski, jak i w rozgrywkach na szczeblu europejskim oraz światowym. W 2015 roku awans do Mistrzostw Polski uzyskało siedmioro naszych juniorów. W obecnym sezonie MKSz będzie uczestniczyć w następujących rozgrywkach drużynowych:  Ekstraliga Juniorów - pierwszy zespół;  II liga Juniorów - drugi zespół;  II liga Seniorów - pierwszy zespół.

składki
REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ORAZ OBOWIAZKI KLUBU WYNIKAJĄCE Z POBIERANIA SKŁADEK NA RZECZ MIEJSKIEGO KLUBU SZACHOWEGO W RYBNIKU CZĘŚĆ I § 1 1. Każda osoba, przystępująca do Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku, zwanego dalej MKSz Rybnik, jako członek zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd MKSz Rybnik. 2. Opłacanie składek członkowskich jest statutowym obowiązkiem każdego członka klubu. 3. Opłacanie składek członkowskich jest potwierdzeniem przynależności do klubu. 1. Składki członkowskie i darowizny mogą być dokonywane na rachunek bankowy MKSz Rybnik lub w siedzibie klubu w wyznaczonych terminach. 2. Uprawnionymi do odbioru składek członkowskich są członkowie Zarządu i trenerzy MKSz Rybnik. 3. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje: a) rodzaj uiszczanej składki w zależności czego ona dotyczy np. „składka członkowska", b) imię i nazwisko osoby, w imieniu której opłacana jest składka c) okres którego dotyczy wpłata; 4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w § 2 pkt.3, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą. 5. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w MKSz Rybnik lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez Zarząd z listy członków Klubu. § 2 „darowizna”. § 3 1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek członkowskich: a) składka miesięczna z tytułu przynależności do MKSz Rybnik b) darowizna 2. Wysokość powyższych składek ustala Zarząd MKSz Rybnik do 15 grudnia każdego roku. 3. Składki uiszcza się do dnia 15-go każdego miesiąca z góry. 4. Wysokość składek wynosi: a) dla juniorów (do 18 roku życia – decyduje rok urodzenia) wysokość składki wynosi 15 zł b) kolejny członek rodziny ( junior) 10 zł miesięcznie - przy wpłacie jednorazowej za cały rok rabat c) zarząd klubu, seniorzy, emeryci i renciści - składka roczna w wysokości 50 zł. płatna d) osoby niepełnosprawne są zwolnione z opłat po okazaniu zaświadczenia o stopniu miesięcznie - przy wpłacie jednorazowej za cały rok rabat w wysokości 10%. w wysokości 10% jednorazowo do 15 lutego każdego roku kalendarzowego; niepełnosprawności wydanego przez stosowny organ. 5. Juniorzy opłacają składki członkowskie przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. miesiąca lipca i sierpnia). 6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek członka (pełnoletniego), rodzica/opiekuna Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania miesięcznej składki na rzecz klubu po spełnieniu następującego warunku: złożenia pisemnego wniosku z uzasadnieniem do Zarządu Klubu. § 4 1. Zaleganie we wpłatach ze składkami członkowskimi za 2 miesiące bez podania przyczyny skutkuje kolejno: a) upomnieniem, b) wystawieniem wezwania do zapłaty, c) w przypadku braku wpłaty składki instruktor /trener ma prawo nie przyjąć na zajęcia – dotyczy juniorów d) w dalszej kolejności - wnioskiem o skreślenie z listy zawodników klubu, oraz dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej. 1. Osoba usunięta z MKSz Rybnik z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie. Warunkiem ponownego przyjęcia do MKSz Rybnik jest uiszczenie ponownie składki miesięcznej i 100% zaległych składek członkowskich. 1. Regulamin stanowi załącznik do deklaracji o przyjęcie w poczet zawodników MKSz Rybnik, który dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie MKSz Rybnik i podany do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 2. Dokumentację związaną z opłacaniem składek zawodniczych prowadzi Zarząd lub wyznaczona przez niego osoba. 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania. § 5 § 6 CZĘŚĆ II 1. Obowiązkiem klubu jest: a) zapewnienie zajęć treningowych. b) stworzenie grup odpowiednich rocznikowo i posiadanych umiejętności przez zawodnika. c) stały kontakt przedstawiciela zarządu/trenera z rodzicami/opiekunami juniora klubu. UWAGI KOŃCOWE: Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są na działalność statutową: Regulamin w chodzi w życie z dniem 01.02.2015r.

Statut
Statut Miejskiego Klubu Szachowego Rybnik Rozdział I (Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny) § 1 1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Miejski Klub Szachowy Rybnik, zwany w dalszych zapisach Klubem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: MKSz Rybnik. § 2 1. Siedzibą Klubu jest miasto Rybnik. 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statusowych Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. § 3 Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i podporządkowuje się ich przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom. 1. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego oraz niniejszego statutu. 2. Klub posiada osobowość prawną. § 4 1.Klub prowadzi działalność w sferze zadań związanych głównie z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, ochroną i promocją zdrowia oraz nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem 2. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązującego oraz niniejszego statutu. 3. Klub posiada osobowość prawną. § 5 Klub opiera swoją działalność na aktywności ogółu swoich Członków, pomocy rodziców niepełnoletnich Członków oraz wolontariuszy i pracy społecznej działaczy. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników w miarę posiadania środków finansowych. § 6 Klub zawiązany jest na czas nieoznaczony. § 7 Klub ma prawo używać pieczęci oraz odznaki organizacyjnej stosownie do obowiązujących przepisów. Rozdział II (Cele i środki działania) § 8 1. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, poprzez: a) popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) skupianie sympatyków Klubu w aktywną i twórczą organizację, działającą na rzecz wszechstronnego rozwoju intelektualnego i fizycznego społeczeństwa, c) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, d) szkolenie dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami dydaktycznymi, e) organizowanie imprez szachowych dla dzieci i młodzieży, f) rozwijanie zainteresowań aktywnym wypoczynkiem na co dzień. 2. Klub realizuje swoje cele przez: a) współdziałanie z terenową administracją rządową, władzami samorządu lokalnego innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i gospodarczymi w realizacji tych celów i zadań, b) organizowaniem imprez sportowych oraz branie czynnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez powołane do tego organizacje, c) organizowanie sparingów, treningów, szkoleń członków Klubu, dzieci i młodzieży oraz trenerów, c) wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe członków Klubu w zgrupowaniach, zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz kursach i szkoleniach, d) delegowanie zawodników do udziału w zawodach indywidualnych i drużynowych, e) współpracowanie ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi, f) prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportowej rywalizacji, g) podejmowanie innych przedsięwzięć celowych zgodnie z prawem, jakie okażą się konieczne dla realizacji statutowej. § 9 1. Klub realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań a) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania wg art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 24.04.2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, b) wypoczynku dzieci i młodzieży wg art. 4 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy. 2. Klub realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań a) ochrony i promocji zdrowia wg art. 4 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych wg art. 4 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, c) promocji i organizacji wolontariatu wg art. 4 ust 1 pkt 27 ww. ustawy, d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wg art. 4 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy. Rozdział III (Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki) § 10 1.Członków klubu dzieli się na: a) Członków zwyczajnych, b) Członków honorowych, c) Członków wspierających. § 11 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację członkowską, uiściła wpisowe w ustalonej wysokości oraz opłaca składki członkowskie i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu. 2. Członkiem Klubu mogą być także dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestnicząca w działalności Klubu po uzyskaniu pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych. Członkowie Ci nie posiadają prawa wyborczego do statutowych organów Klubu i prawa do udziału w glosowaniu nad 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania w terminie 14 dni od jej otrzymania do Walnego Zebrania, które rozpatrzy sprawę na najbliższym zebraniu. 4. Członkowie zwyczajni mają prawo: a) wybierać i być wybierani do władz Klubu, b) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, c) uczestniczyć w zebraniach Klubu, d) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu, e) reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych, f) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu, a wynikających z działalności Klubu. 5. Do obowiązków członków zwyczajnych należy: a) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu, b) regularne opłacanie składek członkowskich, za wyjątkiem członków honorowych, c) branie czynnego udziału w pracach Klubu, d) stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego, e) godne reprezentowanie barw Klubu, f) dbałość o mienie Klubu. 6. Członkostwo w Klubie nabywa się przez przyjęcie zgłoszonej kandydatury, przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały. § 12 CZŁONKOWIE HONOROWI 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która odznacza się szczególnymi zasługami dla rozwoju Klubu. 2. Godność członka honorowego może zostać nadana uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Klubu. 3. Członkowie honorowi posiadają bierne prawo wyborcze oraz uprawnienia wynikające z § 11 ust. 4 § 13 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY 1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne, które uznając cele Klubu i będące zainteresowane rozwojem jego działalności zadeklarują przestrzeganie niniejszego statutu. 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji. 3. Członkowie wspierający mają prawo: a) zgłaszać postulaty i wnioski, b) korzystać z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu, c) wspierać organizacyjnie i materialnie działalność statutowa Klubu, d) zgłaszać swoich przedstawicieli do organów statutowych Klubu. 4. Do obowiązków członków wspierających należy: a) propagowanie i popieranie celów statutowych Klubu, b) regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń, c) przestrzeganie postanowień Statutu. § 14 1. Członkostwo ustępuje w przypadku: a) dobrowolnego wystąpienia członka Klubu zgłoszonego na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem po uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu, b) transferu międzyklubowego, c) rozwiązanie stowarzyszenia, d) śmierć członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, e) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego karą w postaci pozbawienia praw publicznych. 2. Wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku: a) działania na szkodę Klubu, b) nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów, c) niepłacenie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy, d) z powodu braku udziału w pracach Klubu, e) na pisemny wniosek trzech członków Klubu. 3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. § 15 1 Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd, w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu. 3. Zawiesić w prawach członkowskich można na okres od 30 dni do 1 roku. 4. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Rozdział IV (Władze Klubu) § 16 1. Organami Klubu są: a) Walne Zebranie, b) Zarząd Klubu, c) Komisja Rewizyjna. 2. Wybór organów odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego 3. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 4. Uchwały organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 5. Członek Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statusem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców. 6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Osoba, której głosowanie dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu. 7. Mandat członka Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu wygasa przed upływem kadencji w razie: a) rezygnacja z mandatu, b) odwołania ze składu pełnomocnika, członka wspierającego będącego osobą prawną. 8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym organom prawo uzupełnienia swego składu wśród wyróżniających się delegatów z tym, że ich liczba nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczy członków pochodzących z wyboru. 9. Organy Klubu zawiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej: informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Klubu wszystkich jego członków. § 17 WALNE ZEBRANIE 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwołane przez Zarząd nie rzadziej niż raz do roku w celu przyjęcia sprawozdania Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium Zarządowi oraz uzgodnienia kierunków działania. 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Klubu zawiadamia członków nie później niż miesiąc przed datą Zebrania. Informacja ta będzie udostępniania w siedzibie Klubu, lokalnych środkach masowego przekazu z podaniem porządku obrad. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie, może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało wezwane. 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: a) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się klubu oraz w sprawach majątkowych, b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, c) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu, d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, e) zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, f) udziale bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, g) uchwalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego, h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia, lub zawieszenia w prawach członka, jak i ukarania, i )rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu, j) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających zwykły zarząd. § 18 W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. § 19 ZARZĄD 1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu realizując przyjętą politykę działania w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnymi Zebraniami. 2. Zarząd Klubu składa się z 3-9 członków wybranych przez Walne Zebranie. 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesów, którzy wspólnie tworzą Prezydium do siedmiu dni od Walnego Zebrania. § 20 1. Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentowanie klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków, c) kierowanie całokształtem działalności Klubu, d) zarządzaniem majątkiem i funduszami klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, e) uchwalenie planów działania i planów finansowych, f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków , g) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzenie ich regulaminów, h) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu, zawieszaniu, wykreślaniu oraz wykluczaniu członków Klubu, i) wnioskowanie o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego oraz podejmowanie decyzji dyscyplinarnych w stosunku do członków Klubu j) zatwierdzanie i przedkładanie do stosownych urzędów i instytucji wymaganych przepisami sprawozdań i dokumentów opracowanie regulaminów wewnętrznych działania Zarządu, k) zatrudnianie pracowników etatowych, l) uchwalanie wysokości innych świadczeń na rzecz Klubu. 2. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane. 3. W okresie między posiedzeniami uprawnienia Zarządu Klubu posiada Prezydium. 4. Podczas trwania kadencji Zarząd Klubu może poszerzyć swój skład. 5. Spory wynikłe między członkami Klubu rozpatruje Zarząd Klubu, którego decyzje są ostateczne. § 21 1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania. 2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu prawo do uzupełnienia składu przysługuje Zarządowi. § 22 KOMISJA REWIZYJNA 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu. 2. Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie. 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie. 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. 5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby: a) będące członkami Zarządu Klubu ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia, b) skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, c) związane z Klubem umową o pracę. 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu. 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu, b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności i określenia terminów oraz sposobu ich usunięcia, c) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu, d) składanie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień, przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu, e) wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu Klubu lub jego Prezydium. 8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak jeden raz ROZDZIAŁ V (Wyróżnienia i kary) § 23 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą zostać przyznawane nagrody i wyróżnienia. 2. Zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień ustala Zarząd Klubu. § 24 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia następujących kar: a) upomnienie, b) nagany, c) zawieszenie w prawach członka od 6-ciu miesięcy do 3-ch lat, d) wykluczenie. 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członków Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30-tu dni od daty podjęcia uchwały. ROZDZIAŁ VI (Majątek) § 25 1. Majątek Klubu stanowią: a) środki trwałe b) ruchomości c) fundusze 2. Źródłem finansowania majątku oraz bieżącej działalności Klubu są: a) dotacje, b) wpłaty z wpisowego i składek członkowskich, c) darowizny, d) wpływy z działalności statutowej, e) wpływy od sponsorów, f) pozostałe wpływy. 3. Uzyskane środki finansowe stanowiące własność Klubu będą przeznaczone na zaspokajanie potrzeb Klubu oraz na zabezpieczenie działalności statutowej, a także na pokrycie kosztów 4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy Prezesa oraz Głównego Księgowego, jak również Prezesa lub Głównego Księgowego z jednym z wiceprezesów. 5. Decyzje majątkowe i finansowe muszą być podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie uchwał Zarządu stwierdzonych na piśmie. 6. Osoby pełniące funkcje społeczne klubu mogą otrzymać diety w wysokości każdorazowo ustalonej przez Zarząd. 7. Statut zabrania: a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów pracowników lub osób z którymi pracownicy pozostają w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, b) przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów oraz ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. W szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na podobnych warunkach. c) wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów oraz ich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu, d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie organów, ich pracowników oraz ich osób bliskich. ROZDZIAŁ VII (Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu) § 26 Zmiany Statutu lub rozwiązanie się Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania i zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. § 27 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania przeprowadzi likwidację Klubu. 2. Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie Członków wskazuje przeznaczenie pozostałego – po pokryciu zobowiązań Klubu – majątku. Niniejszy Statut został uchwalony dnia 12 grudnia 2014 roku.

Zarząd
ZARZĄD KLUBU Prezes :Paweł Króliczek tel.501469719 e-mail mkszrybnik@o2.pl V-ce Prezes do spraw sportu,dzieci i młodzieży: Karina Szczepkowska-Horowska e-mail karina.szczepkowska@gmail.com V-ce Prezes do spraw organizacyjnych:Waldemar Cieślak e-mail cieslak.waldemar@wp.pl Członek Zarządu :Krzysztof Wołyński Członek Zarządu :Tomasz Dziodzio Członek Wspierający:Przemysław Ryszka
Szachy
Chess online
Daily puzzle
Zagadki szachowe
Chess TV
Wyszukiwarka
KLUB
Władze klubu
Statut
Regulamin
Nowa deklaracja członkowska
Klauzula RODO

Bank PEKAO SA o/Rybnik
88 1240 4357 1111 0000 5317 0613
Sponsorzy Główni


Patroni medialni


Sponsorzy

PetekGPS
Nawigacja
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 2
Najnowszy użytkownik: tomek66
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
City page theme style by Frosty Orginal theme by Si-Fuion